Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου

Συλλογή uoadl:col_psachoslibrary 18869 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου φυλάσσονται διακόσια δεκαέξι χειρόγραφα, εκ των οποίων τα περισσότερα μουσικά. Η συλλογή συμπεριλαμβάνει Ειρμολόγια, Αναστασιματάρια, Στιχηράρια, Παπαδικές, Ανθολογίες, Θεωρητικές Συγγραφές και Συλλογές Ασμάτων. Οι κώδικες χρονολογούνται από τον ΙΔ' και έως τον ΙΘ' αιώνα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ΄ - ΙΘ΄ αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

1. Δημώδη άσματα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124844
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γεώργιος Κωνσταντίνου πρωτοψάλτης Ιωαννίνων
Georgios Konstantinou protopsaltes of Ioannina
Georgios Konstantinou protopsaltes de Ioannina
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
3 / 104

2. Θεωρητικό Αποστόλου Κώνστα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124845
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
7 / 157

3. Ανθολόγιο Στιχηραρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124846
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
9 / 161

4. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124850
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Ιωνάς Κανελόπουλος ιερομόναχος Χαλκιανίτης
Ionas Kanelopoulos Chalkianites priest-monk
Ionas Kanelopoulos Chalkianites pretre-moine
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
10 / 162

5. Ανθολόγιο Στιχηραρίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124858
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
11 / 163

6. Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του Νέου) - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124859
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
12 / 165

7. Ανθολογία - Ειρμολόγιο Πέτρου Βυζαντίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124865
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
13 / 166

8. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124871
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
14 / 167

9. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124873
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
15 / 169

10. Θεωρητικές συγγραφές [Ιωάννου Λάσκαρη, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού και ανώνυμες]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124876
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΖ' - ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
16 / 170

11. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124888
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
17 / 171

12. Ανθολογία - Αναστασιματάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124893
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Ιωαννίκιος διάκονος
Ioannikios the deacon
Ioannikios le diacre
Αιώνας:
ΙΖ'
Αριθμός τεκμηρίου:
18 / 172

13. Συλλογή ασμάτων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124895
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Πέτρος Βυζάντιος
Petros Byzantios
Αιώνας:
ΙΗ΄ (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
19 / 173

14. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124897
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
20 / 174

15. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Πέτρου Βυζαντίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124898
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
21 / 175

16. Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124899
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΖ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
22 / 176

17. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124903
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
23 / 177

18. Μουσικές - Τυπικές σημειώσεις

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124922
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Konstantinos protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
24 / 178

19. Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124934
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΖ' - ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
25 / 179

20. Δοξαστάριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124935
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
26 / 180